Untitled Document

ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์


MATICHON E-LIBRARY

    เป็นระบบกฤตภาคข่าวออ นไลน์ (News Clipping Online) ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ - วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ โดยมีการจัดเก็บเป็นหมวดและหัวเรื่อง ตามหลักบรรณรักษณ์ศาสตร์ รวบรวมจากหนังสือพิมพ์กว่า 26 ฉบับ สามารถใช้บริการสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet โดยมีข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บรวบรวมไว้กว่า 10 ล้านระเบียนข่าว เหมาะสำหรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับงานวิจัย และการวางแผนงานต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  WWW.MATICHONELIBRARY.COM
คู่มือการใช้งาน