ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ


1. Thai Journals Online (ThaiJO)

    Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  https://www.tci-thaijo.org/index.php/index/index


2. Journal Link

    เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 237 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.journallink.or.th/


3. Article Link

    เป็นฐานข้อมูลรายชื่อบทความวิชาการจากวารสาร 214 ชื่อ ที่ห้องสมุดสมาชิก 38 แห่งบอกรับ เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ปัจจุบันมี 57,605 บทความ

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.journallink.or.th/articlelink/


4. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทนที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบค้นบทความวิจัย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและนักวิชาการในการตีพิมพ์บทความวารสาร

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html


5. ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี

    เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านสารเคมีด้านต่างๆ และสามารถค้นหาสารเคมีและผลิตภัณฑ์ได้ จัดทำโดย หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ สกว.

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.chemtrack.org/


6. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

    เป็นฐานข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง จำนวนนักวิจัยจำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่สืบค้น ได้โดยผ่านเว็บไซต์ เป็นดัชนีในการบ่งชี้ ความสามารถ โอกาส และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ ประเทศ

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www1a.biotec.or.th/expert/rpt_main.asp?report=1


7. ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช

    จัดเก็บฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์พืชต่างๆ จัดทำโดยศูนย์ BIOTEC สวทช.

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www1a.biotec.or.th/Germplasm/Pages/find_des.asp


8. ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช

    พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถค้นหาพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ หรือสิ่งประดิษฐ์

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.doa.go.th/cv/


9. ระบบฐานข้อมูลผลไม้

    เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออกผลไม้ไทยทั้งระบบ มีข้อมูลครบถ้วนในทุกด้าน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และเป็นเอกภาพ เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลไม้ผล ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ทั้งนักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป โดยข้อมูลต้องครบถ้วนและมีความถูกต้อง

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.oae.go.th/fruits/index.php


10. ฐานข้อมูลสมุนไพร

    เป็นฐานข้อมูลหลักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสมุนไพรในด้านต่างๆ เช่น รวบรวมรายงานการวิจัย และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพร เป็นต้น จัดทำโดย สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://medplant.mahidol.ac.th/index.asp


11. สื่อเกษตรครบวงจร

    ให้บริการข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://agrimedia.agritech.doae.go.th/


12. ฐานข้อมูลสัตว์ป่าเมืองไทย

    เป็นฐานข้อมูลให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและงานวิจัยของสัตว์ป่าในประเทศไทย

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.thaiwildlife.info/


13. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

    Department of Intellectual Property (DIP) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  https://www.ipthailand.go.th/th/home.html


14. ระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย (Thai National Research Repository - TNRR)

    รวมบริการค้นหาผลงานวิจัยในประเทศไทย ของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สกว. วช. สวรส. และหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.tnrr.in.th/


15. ฐานข้อมูลข่าวมานุษยวิทยา

    เป็นการเก็บรวบรวมข่าวสารและบทความด้านมานุษยวิทยา จากหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สแกนและจัดเก็บในรูปของ pdf.file ในฐานข้อมูลกฤตภาค โดยให้บริการทั้งแบบออนไลน์ และต้นฉบับ เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นได้โดยการกำหนดคำสำคัญหรือเรียกดูรายการทั้งหมด

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.sac.or.th/databases/clipping/th/


16. ThaiEDResearch ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

    เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.thaiedresearch.org/index.php


17. ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว.

    รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัยสาขาต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  https://elibrary.trf.or.th/default2016.asp


18. DOAJ

    เว็บไดเร็กทอรี่รายชื่อวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ฟรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย ปัจจุบันมีไดเร็คทอรี่รายชื่อวารสารอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 3,824 ชื่อเรื่อง และมีบทความจำนวน 249,636 ชื่อเรื่อง

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  https://doaj.org/


19. FREE MEDICAL JOURNALS

    เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารทางการแพทย์ จำนวน 66,274 ชื่อเรื่อง จากวารสาร 630 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ฟรี ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้ และสมัคร Journals Alert รับแจ้งเตือนบทความใหม่ทางอีเมล์ฟรี

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://www.freemedicaljournals.com/


20. EUROPEAN PATENTS

    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  https://worldwide.espacenet.com/


21. IOP : ELECTRONIC JOURNALS

    เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)

เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  http://iopscience.iop.org/


22. MEDLINEPLUS

    ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ สืบค้นข้อมูล ได้แก่ หัวข้อทางสุขภาพ 750 เรื่อง ยารักษาโรค สารานุกรมแพทย์ พจนานุกรม ข่าวสารสุขภาพและประกาศ แหล่งบริการสุขภาพ หน่วยงานแพทย์ ห้องสมุด และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแพทย์

. เข้าสู่เว็บหน้าหลัก  https://medlineplus.gov/