Untitled Document

ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ


ฐานข้อมูล ABI/INFORM COMPLETE

    เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 6,500 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนาข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.proquest.com/autologin
คู่มือการใช้งาน   


ฐานข้อมูล ACM DIGITAL LIBRARY

    เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทาโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://dl.acm.org/dl.cfm
คู่มือการใช้งาน   


ฐานข้อมูล IEEE / IET ELECTRONIC LIBRARY (IEL)

    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://www.ieeexplore.ieee.org/
คู่มือการใช้งาน   


ฐานข้อมูล PROQUEST DISSERTATIONS & THESES GLOBAL : FULL TEXT

    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.proquest.com/pqdtglobal
คู่มือการใช้งาน   


ฐานข้อมูล SPRINGERLINK - JOURNAL

    เป็นสานักพิมพ์ชั้นนาที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://www.link.springer.com
คู่มือการใช้งาน   


ฐานข้อมูล WEB OF SCIENCE

    เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://webofknowledge.com
คู่มือการใช้งาน   


s

ฐานข้อมูล AMERICAN CHEMICAL SOCIETY JOURNAL (ACS)

    เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสานักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจานวน 40 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://pubs.acs.org
คู่มือการใช้งาน   


ฐานข้อมูล ACADEMIC SEARCH COMPLETE

    เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษย์วิทยา,ดาราศาตร์,ชีววิทยา,เคมี,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมศาสตร์,การศึกษาชาติพันธุ์ วัฒนธรรม,ภูมิศาสตร์,กฎหมาย,วัสดุศาสตร์,คณิตศาสตร์,คนตรี,เภสัชศาสตร์,ฟิสิกส์,จิตวิทยา,ศาสนาและเทววิทยา,สัตวแพทยศาสตร์,สตรีศึกษา,สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid


ฐานข้อมูล COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE

    เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid


ฐานข้อมูล COMPUTER & APPLIED SCIENCES COMPLETE

    เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965-ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์,ระบบเทคโนโลยีใหม่

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid


ฐานข้อมูล EDUCATION RESEARCH COMPLETE

    เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid


ฐานข้อมูล H.W. WILSON

    เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology,Art,Business,Education,General Science,Humanities,Library and Information Science,Social Sciences,Law,General Interest,Biological & Agricultural Science

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://search.ebscohost.com


ฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT

    เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://www.sciencedirect.com/
คู่มือการใช้งาน   


ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT

    เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยคุณภาพการเงินและบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย ประวัติศาสตร์การจัดการบทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  HTTP://WWW.EMERALDINSIGHT.COM/


ฐานข้อมูล SUMMON

    เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ใช้ในการค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุดด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ProQuest, SpringerLink, IEL, ACM Digital Library, ACS, Web of Science, ScienceDirect, EBSCO Host, PubMed, ERIC, HighWire Press เป็นต้น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  http://rmutt.summon.serialssolutions.com/
คู่มือการใช้งาน