RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้อปฏิบัติในการใช้หอสมุด

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น หรือเสื้อไม่มีแขน)

2. สำรวมกิริยามารยาท วาจา ตลอดจนมารยาท ตามแบบสุภาพชนพึงปฏิบัติ

3. ฝากกระเป๋า ถุงย่าม สัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่รับฝากของก่อนเข้าห้องสมุด ของมีค่าหรืออุปกรณ์สื่อสารให้นำติดตัวไปด้วย

4. นำเครื่องเขียนเฉพาะที่จำเป็นแก่การค้นคว้าเข้าในบริเวณห้องสมุด

5. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด

6. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด

7. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนสมาชิกผู้อื่น

8. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายเสียหายหรือทำลายต่อสมบัติของห้องสมุด

9. ไม่นำอาหารหรือเอกสารใด ๆ ของห้องสมุดโดยมิได้ยืม ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษสถานหนัก

10. ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้เลื่อนเก้าอี้ให้พนักเก้าอี้ชิดโต๊ะ เพื่อผู้มาทีหลังจะได้ทราบว่าเก้าอี้ตัวนั้นว่าง