RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สิทธิการยืม

สิทธิในการยืมสื่อสิ่งพิมพ์

สมาชิก

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาในการยืม

ค่าปรับ

หนังสือทั่วไป

นวนิยาย,เรื่องสั้น

    อาจารย์

    บุคลากร

นศ.ปริญญาตรี

นศ.ปริญญาโท

15

5

5

15

1 ภาคเรียน

    7 วัน

    7 วัน

1 ภาคเรียน

7 วัน

7 วัน

7 วัน

7 วัน

วันละ 5 บาท/

 1 รายการ