RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การสมัครสมาชิก

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน บริเวณชั้น 2 ของสำนักฯ  โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

- บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำหรับนักศึกษา

- บัตรนักศึกษา

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาเข้าใหม่ ให้อนุโลมใช้บัตรนักศึกษาชั่วคราวจนกว่าได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริง

2. สมาชิกต้องต่ออายุบัตรสมาชิกทุกภาคเรียน จึงจะมีสิทธิยืมหนังสือ (สมาชิกต้องต่ออายุบัตรภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดภาคเรียน มิฉะนั้นจะเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท)