RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เวลาทำการ

เวลาเปิดบริการ

ภาคเรียนปกติ
      วันจันทร์ – วันศุกร์       08.30 – 19.00
      วันเสาร์       08.30 – 15.00
ภาคฤดูร้อน
      วันจันทร์ –วัน ศุกร์       08.30 – 16.30
ปิดภาคการศึกษา
      วันจันทร์ – วันศุกร์       08.30 – 16.30
ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์