RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บริการของหอสมุด

1. บริการอ่านและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการทุกคนมีสิทธิเข้ามาใช้บริการหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์และใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในตามที่สำนักฯ  จัดให้บริการ ได้ในเวลาเปิดทำการ

2. บริการยืม-คืน

การยืมทรัพยากรสารสนเทศสมาชิกต้องยืมด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ยืม ณ เคาน์เตอร์บริการยืม- คืนชั้น 2

3. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

เมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้บริการสามารถสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด จากบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ

4. บริการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

เป็นบริการแนะนำเทคนิค วิธีการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้บริการ 2 รูปแบบ คือ

1. การบริการรายบุคคล

2. การบริการรายกลุ่ม (10 คนขึ้นไป)

5. บริการค้นคว้าด้วยตนเอง ( Self Access)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

6. บริการฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆซึ่งให้ข้อมูลหลากหลายสาขาวิชาใน รูปแบบบรรณานุกรมบทคัดย่อและเอกสารฉบับสมบูรณ์(Full Text) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)ฉบับเต็ม และฐานข้อมูลอ้างอิง (e-reference) อาทิ เช่น

- ฐานข้อมูล Thailis

- ฐานข้อมูล ScienceDirect

- ฐานข้อมูล H.W. Wilson

- ฐานข้อมูล Springerlink

- ฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations

- ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)

7. บริการถ่ายเอกสาร/ปรินซ์เอกสาร

    ค่าบริการ

- ถ่ายแอกสาร   แผ่นละ  50 สตางค์

- ปรินช์เอกสาร  แผ่นละ  1 บาท