RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประกาศสิ้นสุดการยืมหนังสือภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสิ้นสุดการยืมหนังสือภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

กรุณานำหนังสือมาคืนภายในวันที่กำหนด

หากเกินกำหนดจะเสียค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน