RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ขอบคุณนักศึกษาฝึกงาน

งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มาฝึกงานและหาประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559     ขอให้นักศึกษาจงประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต

สหบรรณานุกรมห้องสมุดอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

ขอเชิญสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบสบรรณานุกรม ห้องสมุดอุดมศึกษาไทย (UCTAL) อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

URL : http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx